• સને ર૦૧૯-ર૦ ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે પ્રથમ વર્ષ એમ.બી.બી.એસ.માં લોકલ કવોટામાં પ્રવેશ મેળવવા સ્થાનિક વિધાર્થી તરીકેનું સર્ટીફીકેટ મેળવવા બાબત.
  View details
 • Foundation course timetable (AUGUST 2019) Revised UG Curriculum For First M.B.B.S. (Batch 2019- 2020)
  View details
 • Advertisement to fill in resultant vacancies in PG Courses - 2019
  View details
 • Proposed time table for first year MBBS from September 2019 – August 2020
  View details
 • Updated Hospital Charges details
  View details
 • Fixation of Fee for Academic Year - 2018-19, 2019-20, 2020-21 for Undergraduate Courses by the Fee Regulatory Committee.
  View details
 • Fixation of Fee structure for Undergraduate and Postgraduate courses for the Academic Years 2015-16 to 2017-18 for Medical colleges.
  View details
 • SMIMER ranked 10th Best Emerging Medical College of India as per latest India Today Survey.
  View details
 • Certificate Charges.
  View details
 • Duties and responsibilities of SMIMER teaching staff.
  View details
 • Citizen Charter.
  View details